Допомогти з Search courses

Актуальність. Динамічність та швидкоплинність сучасного життя змушує людину відчувати труднощі, дискомфорт та незручності в адаптації до нього. І, як наслідок таких незручностей, людське існування наповнюється емоційними переживаннями, постійними стресами, неадекватними, невротичними реакціями на оточення, депресивними настроями, розладами у структурі взаємин як сімейних, так і соціальних, появою невпевненості у власних силах, хронічною втомою та втратою власної психічної цілісності. На нашу думку, поява і розвиток арт-терапії, унікального і досконалого психотерапевтичного методу, який виник на перетині мистецтва, психології і психотерапії, є відповіддю на запити суспільної психологічної практики щодо застосування художнього мистецтва як засобу зміцнення психічного здоров'я дітей та дорослих.

Мета. Розкриття особливостей використання та специфіки застосування різноманітних технік арт-терапевтичних методів у роботі психолога з дітьми та підлітками при наданні їм допомоги в межах психологічного супроводу.


Актуальність.  Перебуваючи в конкурентному середовищі, освітні установи поступово переходять до фінансової та правової самостійності, набагато активніше піклуються про свій імідж. У зв'язку з цим поступово почала формуватися корпоративна культура освітніх установ, яка в силу традиційної етики не може повністю увібрати принципи корпоративної культури, що сформувалася в надрах економіки, але в той же час не має можливості нехтувати реаліями швидкозмінного світу. Тому робота психолога з даної проблеми є вкрай необхідною.

 Мета: ознайомити з сучасними уявленнями про корпоративну культуру, методи її діагностики та корекції, використання корпоративної культури для зміцнення іміджу організації, підвищення її цілісності. 

Актуальність. Динамічність та швидкоплинність сучасного життя змушує людину відчувати труднощі, дискомфорт та незручності в адаптації до нього. Саме ці проблеми сучасності стають важливим аргументом актуальності пошуку нових, адекватних часу методів психотерапевтичних впливів, які б допомагали людині знаходити рішення складним життєвим ситуаціям, розв'язувати внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти, наповнювати життя яскравими подіями та враженнями, приємними емоційними переживаннями.  

Мета. Розширення та систематизація теоретичних знань щодо поняття метафори, освоєння навичок практичного застосування метафори у процесі самопізнання та психологічному консультуванні.


Актуальність. Основою для успішної ефективної діяльності у різних сферах людської діяльності виступають механізми самоорганізації. До самоорганізаційних компетентностей фахівця можна, зокрема, віднести вміння визначати життєві цілі та задачі, ранжувати їх за пріоритетом, регулювати навантаження, ефективно планувати й організовувати свій час, узгоджувати свої дії з діями оточуючих, тобто все те, що включає в себе тайм-менеджмент - мистецтво управління часом. 

 

Мета. Сформувати у педагогів систему знань та навичок щодо організації часу та підвищення власної ефективності за допомогою технологій  тайм-менеджменту.


Актуальність. В умовах змін, які відбуваються в освіті сьогодні, все більш високі вимоги ставляться не тільки до професійних знань, умінь та навичок учителя, але й до рівня його особистісного саморозвитку, його психологічного самопочуття. За загальним визнанням спеціалістів педагогічна діяльність – це один із видів професійної діяльності, який найбільше деформує особистість людини. Комплекс соціально-економічних проблем, що сьогодні склалися, робить працю вчителя надзвичайно психоемоційно напруженою. Тому формування навичок профілактики професійного вигорання є передумовою успішної професійної самореалізації педагога.

 Мета. Розвивати професійну компетентність практичних психологів задля формування навичок профілактики та подолання професійного вигорання педагога.


Актуальність.Функції практичного психолога закладу освіти передбачають психологічний супровід не тільки здобувачів освіти, але й педагогів та батьків – як найближчого соціального оточення дитини. Одним із ефективних методів надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу є психологічне консультування. Мета психологічного консультування - допомогти клієнту в розв’язанні його проблеми. Усвідомити і змінити малоефективні моделі поведінки, для того щоб приймати важливі рішення, вирішувати виникаючі проблеми, досягати поставлених цілей, жити в гармонії з собою і навколишнім світом.

 Мета. Розвивати професійну компетентність практичних психологів задля вдосконалення навичок психологічного консультування учасників освітнього процесу.


Актуальність. Комунікативні навички та вміння вирішувати конфлікти в освітньому середовищі є особливо актуальними, оскільки детерміновані як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками соціокультурного розвитку суспільства і держави, зокрема, закладу освіти на шляху демократичних змін. У процесі педагогічної взаємодії педагог має прийняти самоцінність іншого – учня, батька дитини, свого колеги як суб’єктів діяльності, навчитися співпрацювати з ним, обираючи правила етичної поведінки та безконфліктного спілкування, щоб повсякденне ділове спілкування було гармонійним, корисним і приємним

 Мета. Розвивати професійну компетентність педагогів задля формування навичок ефективної комунікації і конструктивного розв'язання конфліктів в освітньому середовищі.


Актуальність. Просвітницько-профілактична робота практичного психолога закладу освіти передбачає використання різних форм та методів з метою формування у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації, формування життєвої компетентності. Одним із важливих напрямків профілактичної роботи є профілактика торгівлі людьми. Зростання рівня громадянської та професійної компетентності педагогів і психологів закладів освіти прискорює можливість створення превентивного освітньо-інформаційного простору у закладі освіти. 

 Мета. Розвивати професійну компетентність практичних психологів задля вдосконалення навичок просвітницько-профілактичної роботи з учасниками освітнього процесу.


Актуальність. Розвиток інформаційних технологій у ХХІ столітті надав людству величезні можливості комунікації. Однак не завжди Інтернет-мережа є безпечною. Зокрема, набули поширення різноманітні небезпечні інтернет-квести. Тому надзвичайно гостро постала проблема захисту дітей та молоді від негативної інформації. Ще однією проблемою є формування у дітей інтернет-залежності. Попередження таких негативних явищ є одним із просвітницько-профілактичних  та корекційних завдань у роботі фахівців психологічної служби системи освіти. Однак, практичні психологи і соціальні педагоги у своїй роботі можуть використовувати інформаційні технології з метою оптимізації професійної діяльності: для створення опитувальників, тестів, організації та проведення вебінарів, оформлення сайту психологічної служби тощо.

 Мета. Розвивати професійну компетентність працівників психологічної служби задля оптимізації психологічного та соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу.